Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancientry /'einʃəntri/  

  • Danh từ
    (như) ancientness
    kiểu cũ, kiểu cổ