Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancient monument /'ein∫ənt 'mɒnjʊmənt/  

  • công trình kiến trúc cổ được xếp hạng