Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    lỗi thời
    xem dated