Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Chứng khoán ghi ngày hoàn trả (Các chứng khoán đựoc ghi thành chứng khoán hoàn trả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tuỳ thuộc vào thời gian đáo hạn)