Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sự) ghi ngày
    (sự) lỗi thời
    xem dated