Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) đồ đạc cố định (như bồn tắm, nhà xí, không chuyển đi được khi dọn nhà)
    (thể thao) ngày đấu, ngày thi; cuộc đấu, cuộc thi
    (khẩu ngữ) người ở lì mãi một chỗ; điều bất di bất dịch
    giáo sư Gravity nay dường như đã trở thành một người ở lì không cần đến nữa ở trường đại học