Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    đồ đạc
    đồ đạc nhà bếp (như cái chạn...)