Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều kđổi)
  sự hẹn gặp; nơi hẹn gặp
  nơi gặp gỡ
  this café is a rendezvous for writers and artists
  tiệm cà phê này là nơi gặp gỡ của các văn sĩ và nghệ sĩ
  Động từ
  gặp nhau ở nơi hẹn
  the two platoons will rendezvous [with each otherin the woods as planned
  hai trung đội sẽ gặp nhau ở nơi hẹn trong rừng như đã dự định