Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bỏ không dùng đến
    a disused railway line
    đường sắt bị bỏ không dùng nữa