Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heirloom /'eəlu:m/  

  • Danh từ
    vật gia truyền, của gia bảo