Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  choáng váng, bàng hoàng
  sững sốt, sững sờ
  a dazed look
  cái nhìn sững sờ

  * Các từ tương tự:
  dazedly