Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overpower /,əʊvə'paʊə[r]/  

 • Động từ
  quá mạnh (đối với ai); áp đảo
  nó bị nóng dữ quá
  tụi kẻ trộm bị cảnh sát áp đảo một cách dễ dàng

  * Các từ tương tự:
  overpowering