Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    sửng sốt, ngạc nhiên