Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngạc nhiên, kinh ngạc
  a surprised look
  cái nhìn ngạc nhiên
  we are surprised at the news
  chúng tôi ngạc nhiên trước tin ấy
  I'm surprised that he didn't come
  tôi ngạc nhiên là anh ta đã không đến
  it's nothing to be surprised about
  chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả

  * Các từ tương tự:
  surprisedly