Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astonishment /ə'stɒni∫mənt/  

  • Danh từ
    sự kinh ngạc