Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incredulity /,iŋkri'dju:ləti/  /iŋkri'du:ləti/

  • Danh từ
    sự hoài nghi, sự ngờ vực