Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)(Anh, khẩu ngữ)
  lung lay, ọp ẹp, lảo đảo
  a wonky chair
  chiếc ghế ọp ẹp
  sau tai nạn cô ta còn cảm thấy hơi lảo đảo