Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    bất tài; vô trách nhiệm

    * Các từ tương tự:
    fecklessly, fecklessness