Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impuissant /im'pju:isnt/  

  • Tính từ
    yếu ớt, bất lực