Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperceptible /'impə'sep-təbl/  

 • Tính từ
  không thể cảm nhận thấy (vì quá bé, nhẹ…)
  an imperceptible change in temperture
  thay đổi không thể cảm nhận thấy về nhiệt độ

  * Các từ tương tự:
  imperceptibleness