Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thể nghe thấy
  speak in an almost inaudible voice
  nói giọng hầu như không nghe thấy

  * Các từ tương tự:
  inaudibleness