Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị đau khuỷu chân sau (ngựa)