Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minuscule /'minəskju:l/  

  • Tính từ
    nhỏ xíu, bé tí