Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indiscernible /,indi'sə:nəbl/  

 • Tính từ
  không thể phân biệt được, không thể thấy rõ
  an indiscernible difference
  điểm khác nhau không thể phân biệt được

  * Các từ tương tự:
  indiscernibleness