Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  bé tí, tí hon
  a tiny baby
  em bé tí hon
  I feel a tiny bit better today
  hôm nay tôi cảm thấy khoẻ hơn một tí
  the patter of tiny feet
  xem patter