Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Ê-cốt) nhỏ
  the poor wee fellow
  anh chàng nhỏ bé tội nghiệp
  (khẩu ngữ) một chút, chút xíu
  we'll be a wee bit lateI'm afraid
  tôi e ta sẽ hơi trễ một chút
  Động từ
  (khẩu ngữ, cách viết khác wee-wee)
  đi tè, đi đái (tiếng trẻ em hay dùng để nói về trẻ em)
  Danh từ
  (khẩu ngữ, cách viết khác wee-wee)
  sự đi tè, sự đi đái
  đi tè

  * Các từ tương tự:
  wee-wee, weed, weed-end, weed-killer, weeder, weedery, weedgrown, weedhead, weeding