Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thgt) nước đái; việc đái (dùng để nói với trẻ con hoặc do trẻ con dùng)
    Động từ
    (thgt) đái