Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miniature /'minət∫ə[r]/  /'minət∫ʊr/

 • Danh từ
  bức tiểu hoạ
  ngành tiểu họa
  mô hình thu nhỏ
  in miniature
  thu nhỏ lại
  she is just like her mother in miniature
  cô ta đúng là hình ảnh thu nhỏ của mẹ cô