Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều minis) (khẩu ngữ)
  xe Mini (một loại xe hơi nhỏ)
  váy mini, váy cộc

  * Các từ tương tự:
  mini-, miniate, miniature, miniaturist, minibus, minicab, minicomputer, minification, minify