Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo từ)
    nhỏ, ngắn;mini
    xe buýt mini
    váy mini