Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minicab /'minikæb/  

  • Danh từ
    (Anh) (Mỹ half note) (nhạc)
    nốt trắng
    giọt (chất nước)