Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miniaturist /'minit∫ərist/  

  • Danh từ
    hoạ sĩ tiểu hoạ