Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minification /minifi'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm nhỏ đi, sự làm cho bé đi; sự làm giảm tính chất quan trọng