Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gà ri Bantam (gốc ở Java)

    * Các từ tương tự:
    bantam tube, bantam weight, bantamweight