Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tối thiểu

    * Các từ tương tự:
    minimalist, minimally