Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minimalist /'miniməlist/  

  • Danh từ
    người theo phe thiểu số (trong đảng xã hội)
    người yêu cầu mức tối thiểu