Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều minima)
  mức tối thiểu
  (viết tắt min) số lượng tối thiểu
  the class needs a minimum of 6 pupils to continue
  lớp học cần tối thiểu sáu học sinh thì mới duy trì được
  Tính từ
  tối thiểu
  minimum temperature
  nhiệt độ tối thiểu

  * Các từ tương tự:
  Minimum efficient scale, Minimum employment target, minimum lending rate, Minimum lending rate (MLR), minimum thermometer, minimum wage, Minimum wage legislation