Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

minimally /'miniməli/  

  • Phó từ
    [một cách] tối thiểu