Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [trên] danh nghĩa
  he is only the nominal chairmanthe real work is done by somebody else
  ông ta chỉ là chủ tọa danh nghĩa, công việc điều khiển thực sự là do một người khác
  the nominal value of the shares
  giá trị danh nghĩa của các cổ phần
  she charged only a nominal fee for her work
  bà ta chỉ đòi một số tiền thù lao danh nghĩa (không đáng kể) về công việc của mình
  (ngôn) [thuộc] danh từ

  * Các từ tương tự:
  Nominal and exchange rate, Nominal and real interest rates, Nominal and real money balances, Nominal balances, Nominal value, Nominal variables, Nominal yield, nominalism, nominalist