Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

would-be /'wʊdbi:/  

  • Tính từ
    có hy vọng trở thành, có thể trong tương lai
    a would-be bride
    một cô dâu có thể trong tương lai