Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lợi tức danh nghĩa
    Trong trường hợp một cổ phiếu thường, cổ tức được công bố và được tính theo tỷ lệ phần trăm của MỆNH GIÁ của nó