Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Số dư tiền mặt danh nghĩa