Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nominalism /'nɔminəlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết duy danh