Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  tự nhận
  she was betrayed by her professed friends
  chị ta bị những người tự nhận là bạn chị bội phản
  công khai
  a professed supporter of disarmament
  một người công khai ủng hộ việc giải trừ quân bị
  (tôn giáo) đã phát nguyện
  chị ta công khai là người theo thuyết nam nữ bình quyền

  * Các từ tương tự:
  professedly