Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Giá trị danh nghĩa
    Là giá trị được ghi trên một tờ chứng khoán hoặc mệnh giá của nó, trái với giá trị danh nghĩa là giá thị trường