Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

representational /reprizen'tei∫nl/  

  • Tính từ
    tả thực, thể hiện cảnh thật (một khuynh hướng nghệ thuật)