Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Nominal and real money balances   

  • (Kinh tế) Số dư tiền mặt danh nghĩa và thực tế