Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Nominal and real interest rates   

  • (Kinh tế) Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tế