Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nominalist /'nɔminəlist/  

  • Danh từ
    (triết học) nhà duy danh