Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  [cái] gọi là
  where are so-called friends now?
  những người được gọi là bạn của anh bây giờ ở đâu?
  the so-called people's capitalism
  cái gọi là chủ nghĩa tư bản nhân dân